Html'de Çok Sık Kullanılan Terimler

Bu derste Html'de kullanılan terimler ve açıklamalarını ele alacağız. Her zaman kullanılan ve her zaman karşımıza çıkan bu terimlerin anlamlarını bilmek bizlere ciddi bir mesafe katettireceğine emin olun.

Anchor: Sayfada bulunan metin, resim gibi objelerin bağlantıya dönüştürülmesi için kullanılır.

Abbr; Abbrevaited form www, http vs, etc, vb gibi kısaltmalar için kullanılır. Bu şekilde etiketlenen kelimenin üzerine geliniğinde, kodda tanımlanan uzun hali balon içinde görünecektir.

Acronym: tdk, www, ptt gibi kısaltmalar için kullanılır. Üstteki tanıma eşdeğerdir.

Address; information on author: İçerik sahibinin iletişim bilgilerini vermek için kullanılır. Örneğin yayınlanan bir makalenin yazarı bu etiketin içerisinde verilebilir.

Applet, java applet: Bir html sayfaya java uygulaması eklemek için kullanılır.

Area; client side image map area: Sayfada bulunan bir resimin üzerinde belirli bir alanın tanımlanması için kullanılır.

B; bold text style: Metin içerisindeki bir bölümün kalın karakterleriyle yazılmasını sağlar.

5P2A4K5M3X1B4C0S9V0B.jpg

Base; document base URI: head etiketleri arasında kullanılır ve bulunduğu sayfadaki adreslerin "varsayılan başlangıcını" tanımlar.

Basefont; base font size: Bulunduğu sayfada kullanılacak varsayılan yazı tipini tanımlar.

Blockquote; long quotation: Başka bir yerden yapılan uzun bir alıntıyı belirtmek üzere kullanılır.

Body; document body: Bir html sayfada ziyaretçi tarayıcı tarafından görüntülenecek metin ve resimler gibi içeriğin tümünün başlangıç ve bitiş yerlerini tanımlar.

1N7Z0I0L9W7Z9B6Q5T6Z.jpg

BR; forced line break: Metin, resim ve animasyon gibi objeler sayfada görüntülenirken bir alt satıra geçilerek devam edilmesini sağlar.

Button; push button: Sayfada kullanıcılar tarafından basılabilecek bir düğmenin oluşturulmasını sağlar.

8K5W8F8I7T5W7Y4N3Q4X.jpg

<BIG></BIG>: Normal yazı tipine göre daha büyük gösterilmesi gereken metni içerir. Hâlâ kullanılmaktadır, ancak HTML 4.0 tanımında daha iyi bir alternatif olarak "Style Sheet" kullanımı önerilmektedir.

Caption; table caption: Bir tablonun başlığını tanımlamak için kullanılır ve html sayfalarda her bir tablo için sadece bade başlık tanımlanabilir.

Center; shorthand for DIV align = center: Sayfadaki objelerin kullanılan alanın tam ortasına hizalanmasını sağlar bir anlamda div align = center ifadesinin kısa yoludur.

Cite; citation: Makalelerde anılan isimlerin metinden ayrılması için kullanılır.

Code; computer code fragment: Makalelerde geçen bilgisayar kodlarının diğer metinlerden ayrılmasını sağlamak üzere "sabit genişlikli" bir yazı tipiyle görüntülenmesini sağlar.

Col; table column: Tablolardaki kolonların özelliklerinin tanımlanması için kullanılır.

Colgroup; table column group:
Tablolarda kolon gruplarının tanımmlanmasını sağlar.

DD; Definition Descrition: Yazılan ifadenin "bir terimin tanımı" olduğunu belirtmeye yarayan etikettir.

DFN; instance definition: Yazılarda geçentanımları diğer metinlerden farklı göstermek için kullanılır.

Del; Deleted Text: Bir yazıdaki düzeltmeleri göstermek üzere, metinden silinmiş kısımlar bu etiketle üstü çizili hale getirilir.

DIR; Directory List: Bir dizinin içeriğini madde imleriyle göstermeye yarar. Kullanım şekli

    etiketi ile aynıdır. Div; Generic Language / Style Container: Bir belgenin belirli bir kısmını tanımlamak için kullanılır. Tabloların olmadığı tasarımlarda içerik DIV' ler kullanılarak biçimlendirilir. DL; Definition List: HTML sayfalarda kolayca tanım listesi oluşturmak için kullanılır. Kullanım şekli

 

EM; Emphasis: Metinde istenen kısmın yatık görünmesini sağlar.

Fieldset; Form Control Group: İçeriği objelerin etrafına bir kutu çizer. Bir sayfadaki içeriğin bir kısmı bu etiketlerle görsel olarak gruplanabilir.

Font; Local Change to Font: HTML belgelerinde geçen metinlerin yazı tipi özelliklerini tanımlamakta kullanılır.

FORM; interactive Form: Kullanıcıların giriş yapabileceği formlar yaratmak için kullanılır.

Frame; Subwindow: Html sayfaların içinde, istenen yerde bulunan ve gerektiğinde başka bir HTML belgesini görüntüleyen bir alt pencere oluşturmak için kullanılır.

FrameSet; Window Subdivision: Bir HTML belgesinde kullanılacak alt pencerelerin (Frame'lerin) organize edilmesini ve niteliklerinin tanımlanmasını sağlar.

HEAD; Documen head: ve etiketleri arasında belgenin kullanıcıya görüntülenmeyen, HTML belgesinin çeşitli özelliklerini tanımlayan bilgiler bulunur. HEAD bölümün içinde etiketi ile benzerlik taşır. DT; Definition Term: Tanım listesindeki terimlerden her birinin başlanğıcını belirtir. : Bir dokümanın ilk satırı olarak görülür ve kullanılan HTML versiyonunu belirtir.

9P6A8K9M8X5A8C5S4V5B.jpg

HR; Horizontal line: Html belgesi içinde yatay bir çizgi oluşturmak için kullanılır. Çizginin renk, kalınlık ve uzunluk nitelikleri yine yine bu etiket içinde tanımlanır.

HTML - Document Rooelement:
Tarayıcının kullanıcıya eriştiği dosyanın bir HTML belgesi olduğunu belirtir.

H1-H2...H6; Heading: <H1>-<H2>...<H6> etiketleri sayfadaki başlıkları farklı önem sıralarına göre belirtir. <h1> en önemli başlıktır. <h6> doğru gidilirken başlıkların önem düzeyi düşer. Tarayıcılar varsayılan olarak önem derecesi daha yüksek olan başlıkları diğerlerine oranla daha büyük gösterirler. Başlıkların görünümleri CSS dosyalarıyla ayrı ayrı özelleştirilebilir. Şu Şekilde Kullanılabilir:

<H1>En Önemli Başlık</H1>

<H2>DAha Az Önemli Başlık</h2>

<H6>En az Önemli Başlık</h6>I; italic text style: Metinde listelenen kısmın italik görünmesini sağlar.

4L1X4G4I3T1X3Z0O9R0X.jpg

IFrame; inline subwindow: Html belgesi içinde farklı bir belgeyi görüntüleyen, sayfa içinde olmasına rağmen bağımsız bir tarayıcı gibi çalışan bir çerçeve oluşturur.

IMG; Embedded image: Html belgelerinde resimlerin görüntülenmelerini sağlar. Resmin bulunduğu gerçek konum ve sayfada görünecegi boyutlar da bu etiketin içinde tanımlanır.

Input; Form Control: Kullanıcılar tarafından giriş yapılabilen bir form alanını tanımlamakta kullanılır.

INS; Inserted Text:
Daha önce tanımlanmış bir belgeye sonradan eklenen bir metin bölümünü tanımlamak için kullanılır.

KBD; Text to be entered by the user: Klavye üzerinde yer alan metin ve işaretlerin belirtilmesinde kullanılır.

Label; Form field label text Kullanıcıların giriş yaptığı sayfalarda, tıklanıldığı zaman radyo düğmeleri gibi kontrolleri etkin hale getiren alanları tanımlamakta kullanılır.

Legend; Fieldset Legend:
Bir fieldset'in başlığının tanımlanmasına yarar.

LI; List item: <ol> ve <ul> etiketleriyle tanımlanan listelerin içerdiği maddeleri tanımlamaya yarar. Her bir madde <li> ve </li> etiketleri arasına yazılır.

Link; a media-independed link: Bağlantılı iki belge arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılır.

Map; Client-side image map: Bir resim üzerinde tıklanabilir alanlar oluşturmak için kullanılır.

Menu; Menu list: Html belgesi içinde bir menu listesi oluşturmak için kullanılır.

Meta; Generic Metainformation: Html belgesi hakkında özet bilgiler veren, sayfada görünmeyen etiketler oluşturmak için kullanılır.

Noframes; alternate content container for non frame-based rendering: Frame (çerçeve) kullamını desteklemeyen tarayıcılarda çerçevelerin yerine gösterilecek içeriği tanımlamakta kullanılır.

NoScript; alternate content container for non Script-based rendering: Sayfada bulunan bir script herhangibi bir sebeble çalışmadığında onun terine gösterilecek metni tanımlamaya yarar.

Object; Generic Embedded object: Flash animasyonlar gibi multimedia objelerin html belgelerine eklenmesi için kullanılır.

OL; Ordered List: Rakamlar, Romen rakamları veya harflerle ifade edilen sıralı listeler oluşturmak için kullanılır.

Optgroup - Option Group: Düşey açılır liste menülerinde (dropdown list) seçenek grupları oluşturmaya yarar.

Option; Selectable Choice: Düşey açılır liste menülerinde (Dropdown List) seçenek yaratmak için kullanılır.

P; Paragraph: HTML belgesinde bulunan paragrafları belirtmek için kullanılır.

Param; Named Property Value: Xhtml belgelerinde dahil edilmiş elementlerin çalışma zamanı ayarlarını belirtmek için kullanılır.

Pre; Preformatted Text: Metnin sayfada da HTML kodlarında görüldüğü şekliyle görüntelenmesini sağlar. Html belgelerinde ki boşluk ve "enter"'lar sayfada olduğu gibi görüntülenir.

Q; Short inline quotation: Başka bir yerden yapılan kısa bir alıntıyı belirtmek için kullanılır.

S; Strike-through text style: Metnin istenilen kısmının üstü çizilmiş olarak görüntülenmesini sağlar.

SAMP; Sample Program Output, Script, Etc: Örnek olarak verilmiş bilgisayar kodlarını belirtmekte kullanılır.

Script; Script Statement: Bir HTML belgesine eklenmiş olan Javascript Benzeri script' leri belirtmek için kullanılır.

Select; Option Selector: Düşey açılır liste menüleri oluşturmaya yarar.

Small; Small Text Style: Metnin istenilen kısmının geneline oranla daha küçük gösterilmesini sağlar.

Span; Generic Language / Style Container: HTML belgelerinde bulununan metinlerin istenilen kısmının gruplanmasında kullanılır. Bu etiket kullanılarak gruplanan metinlerin görsel özellikleride tanımlanabilir.

Strike; Strike-Through Text: Metnin istenilen kısmının üstü çizilmiş olarak görüntülenmesini sağlar.

Strong; Strong Emphasis Metnin istenilen kısmının daha kalın olarak görüntülenmesini sağlar.

Style; Style info: Html belgesini Head kısmında yer alır ve sayfadaki objelerde kullanılacak stiller tanımlamaya yarar.

Sub; Subscript: Metnin istenilen kısmının alt yazı (subscript) şeklinde görüntülenmesini sağlar.

Sup; Superscript: Metnin istenilen kısmının Üst yazı (supscript) şeklinde görüntülenmesini sağlar.

TR; Table Row: Html belgesindeyer alan tablonun bir satırını tanımlamak için kullanılır.

TT; Teletype: Metinin istenilen kısmının eş boşluklu bir yazı tipiyle gösterilmesini sağlar.

Table; Table: HTML belgelerinde ki içeriği organize etmek amacıyla tablo oluşturmak için kullanılan başlanğıç etiketidir. Tabloların içindeki satır ve sütünlarda hücreler yer alır.

Tbody; Table body: Bir tablonun belirli satırlarını tablo gövdesi olarak tanımlamaya yarar.

TD; Table Data Cell: HTML belgesi içinde yer alan tablonun bir hücresini tanımlamak için kullanılır.

Textarea; Multi-line text field: Kullanıcının içerisine metin yazarak giriş yapabileceği bir metin alanı yaratmak için kullanılır.

Tfoot; Table Footer: Bir tablonun belirli satırlarını tablo' nun kapanış bölümü (footer) olarak tanımlamaya yarar.

TH; Table Header Cell: Html belgesinde yer alan tablonun başlığını tanımlamak için kullanılır.

Thead; Table Header: Bir tablonun belirli satırlarını tablo' nun açılış bölümü (Header) olarak tanımlamaya yarar.

Title; Document Title:
HTML belgesinin başlığı, Belgenin Head kısmında bu etiket ile tanımlanır.

9F6R8A9C7N5R7T4I3L4R.jpg

U; Underline text type:
Metinin istenilen kısmının altı çizili olarak gösterilmesini sağlar.

UL; Unordered list: Sıralı olmayan, düzensiz listeler oluşturmak için kullanılır.

VAR; - instance of a variable or program argument:
Makalede yer alan bi ifadenin bir "değişken" (variable) olduğunu belirtmek için kullanılır.

 

Web Tasarım url shortener md5 generator